smartsakerhet.com

Policy

Våra policys – uppdaterat 2021-02-02

Omfattning

Företaget erbjuder auktoriserade bevakningstjänster inom Sverige samt tekniska säkerhetsinstallationer inom Sverige och Danmark. Hela verksamheten omfattas av ledningssystemet som är uppbyggt enligt kraven i ISO 9001:2015 (kvalitet), ISO 14001:2015 (miljö) och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. I vårt ledningssystem hanterar vi risker och möjligheter samt kartlägger våra intressenter och deras krav och förväntningar. Vi förbinder oss att uppfylla lagkrav samt relevanta intressentkrav och arbeta med ständiga förbättringar. Företagets högsta ledning utgörs av företagets styrelse och ägare.

Verksamhetspolicy

Ledord: Efterlevnad + Uppföljning + Ständiga förbättringar
Verksamhetspolicyn sammanfattar vår viljeinriktning när det gäller kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Policyn lägger grunden för våra verksamhetsmål att arbeta med ständiga förbättringar där vi förbinder oss att uppfylla gällande lagkrav samt relevanta intressentkrav inom de olika följande policys med ständiga uppföljningar

Kvalitetspolicy

Ledord: Kundfokus + Kompetensutveckling
Vårt uppdrag utgår från gällande lagar och krav och byggs utifrån integritet och en etisk värdegrund. Vi uppfyller kundernas förväntningar och behov genom att hjälpa dom förstå sin situation, risker och möjliga lösningar. Våra tjänster skapar värde, trygghet och bidrar till våra kunders framgång genom att tillhandahålla personellsäkerhet och säkerhetsteknik som ett skydd mot svinn, stöld, hot och skadegörelse. Vi arbetar med ständig förbättring av företagets kompetens, metodik och våra processer. 

Arbetsmiljöpolicy

Ledord: Aktsamhet + Analyser
Vi uppnår en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö genom förebyggande arbete, gedigen introduktion samt fortlöpande kompetensutveckling. Varje uppdrag är unikt och kräver individuell riskbedömning och handlingsplaner. Vår avsikt är att ge personalen förutsättningar för att känna arbetsglädje, trygghet och gemenskap. Vi tolererar inte trakasserier eller diskriminering i någon form. Alla medarbetare ska behandlas med tolerans och respekt. Varje medarbetare har ett eget ansvar att medverka till att skapa en god arbetsmiljö genom att bl.a. rapportera risker och tillbud.
Vi kravställer och följer upp våra leverantörer. Samtliga av våra larm ansluts endast till certifierade larmcentraler som innehar eget certifierat ledningssystem (Lövestad Larmcentral, Rapid Larmcentral, SOS Alarm)

Miljöpolicy

Medvetenhet + Minskad miljöpåverkan
Vi vill att vår verksamhet genomsyras av miljömedvetenhet så att vi kan bidra till en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Vi eftersträvar att göra de bästa miljövalen i vår dagliga verksamhet. Vi ställer krav på våra leverantörer och på våra inköp. Våra fordon är miljöklassade och vi arbetar för att köra mer miljöeffektivt. Vår organisation satsar på att till fullo använda sig av elbilar i tjänsten. Genom att arbeta proaktivt med våra kunder samt ha medvetna medarbetare kan vi uppnå positiva miljöeffekter både på och utanför arbetet.

Dela detta: